Chính sách về quyền riêng tư này điều chỉnh cách thức mà SOLGAR VIỆT NAM thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng, và áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi ở địa chỉ: (link) Chúng tôi công nhận sự riêng tư của bạn và những người dùng Internet. Vui lòng đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư mà chúng tôi đề cập bên dưới, bởi bằng việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách về quyền riêng tư này. Xin vui lòng xem xét các Điều khoản sử dụng khác của chúng tôi trên trang web (điều chỉnh các sử dụng trang web này). Trong chính sách này, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và các cụm từ tương tự có nghĩa là SOLGAR VIETNAM, SORBUS VIỆT NAM, và “bạn”, “của bạn”, “người sử dụng”, “khách hàng” có nghĩa là bạn. 


Chúng tôi có quyền thay đổi các chính sách về quyền riêng tư này theo thời gian, khi chúng tôi thêm các tính năng, dịch vụ mới vào trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo về việc thay đổi các điều khoản của chính sách ít nhất 30 ngày trước ngày chính sách mới có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong chính sách của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng website ngay sau khi có sự thay đổi thông tin trực tuyến. Khi truy cập website sau khi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư được thay đổi, có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi này 

1. Giới hạn độ tuổi

Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để có quyền sử dụng trang web này, bao gồm việc đăng ký với chúng tôi để nhận thông báo hoặc thực hiện việc mua hàng. Nếu chúng tôi biết chúng tôi đã vô tình nhận được thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa những thông tin đó trong hồ sơ của chúng tôi. 

2. Thu thập thông tin

Thông tin cá nhân
Để sử dụng những tính năng nhất định của trang web này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các loại thông tin cá nhân như
+ Địa chỉ e-mail
+ Tên
+ Số điện thoại
+ Thông tin thanh toán (số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, ngày hết hạn, số thẻ thay thế hoặc bổ sung để thanh toán, địa chỉ thanh toán và các thông tin khác mà chúng tôi cần thu thập để xử lý việc thanh toán)
+ Giới tính
+ Ngày sinh
+ Các sản phẩm đã mua từ trang web
+ Lời nhắn và tên của người nhận quà (trong trường hợp bạn mua sản phẩm của chúng tôi để làm quà tặng).
Phạm vi thu thập thông tin
Chúng tôi thu thập thông tin thông qua các trang web, email, thư, fax, máy điện thoại, và các ứng dụng truyền thông xã hội, kể cả khi bạn đặt hàng, và tham gia vào các hoạt động khác, các dịch vụ, sản phẩm và nguồn lực mà chúng tôi có thể tiếp cận được. Chúng tôi cần thông tin từ bạn để đăng ký, xác nhận bạn, và xử lý các mục và các khoản thanh toán của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi ngay cả khi việc mua hàng, đăng ký tài khoản, hoặc các quá trình khác được bắt đầu nhưng không hoàn thành hoặc bị hủy bỏ.
Mục đích thu thập thông tin
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để: 
+ Cung cấp cho bạn thông tin về SOLGAR VIỆT NAM và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
+ Cung cấp các thông tin khác từ chúng tôi và các đối tác tiếp thị, quảng cáo của chúng tôi
+ Phản hồi các yêu cầu về thông tin của bạn
+ Quản lý tài khoản và mật mã cá nhân của bạn
+ Quản lý quá trình mua hàng trực tuyến và thanh toán mà bạn yêu cầu
+ Xác thực những khách hàng đã đăng ký 
+ Cho các mục đích tiếp thị và phát triển sản phẩm nội bộ của chúng tôi. .

Cách chúng tôi sử dụng thông tin các nhân của bạn
SOLGAR VIỆT NAM sẽ không sử dụng, bán hoặc tiết lộ bất cứ thông tin các nhân nào cho bên thứ ba trừ khi được nêu trong chính sách này. Chúng tôi có quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. Trong khi chúng tôi lấy nguyên tắc “phòng ngừa hợp lý” để bảo vệ và cung cấp sự bảo mật thích hợp, chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin được lưu trữ hoặc truyền qua Internet là an ninh toàn, hoặc việc lưu trữ, truyền thông tin sẽ không bị gián đoạn, chậm trễ hay bị lỗi. 

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân
Solgar Việt Nam sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do bạn cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.


3. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Bên thứ ba được cung cấp dịch vụ để chúng tôi có thể thu thập, hoặc trợ giúp chúng tôi trong việc thu thập, hoặc thông tin hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi nỗ lực để yêu cầu bên thứ ba đó xử lý thông tin và sử dụng dữ liệu cá nhân như vậy phù hợp với chính sách bảo mật này.
Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba
SOLGAR VIỆT NAM có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập với các bên đối tác thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể hỗ trợ trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. SOLGAR VIỆT NAM có thể tiết lộ bất kỳ thông tin chúng tôi có về bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết cho việc điều tra, khiếu nại liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web, hoặc để xác định, liên lạc, hoặc các hành động pháp lý chống lại một ai đó có thể gây ra chấn thương hoặc can thiệp vào quyền hoặc tài sản của SOLGAR VIỆT NAM hoặc các quyền lợi của người sử dụng của trang web. SOLGAR VIỆT NAM có quyền vào mọi lúc để tiết lộ bất kỳ thông tin mà SOLGAR VIỆT NAM thấy cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình quy phạm pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin được thu thập trên trang web này, bao gồm cả thông tin cá nhân, cho bên thứ ba theo yêu cầu hoặc pháp luật cho phép hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp.
Liên kết của bên thứ ba
Chúng tôi và những người dùng khác của trang web này có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba không liên quan cũng như các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu và điều hành bởi các tổ chức mà chúng tôi có mối quan hệ hợp đồng. Dịch vụ của bên thứ ba đó có thể được truy cập thông qua trang web của chúng tôi và họ có những chính sách về quyền riêng tư, thu thập, sử dụng và quản lý dữ liệu của riêng họ. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của từng trang web và chính sách bảo mật trước khi sử dụng. SOLGAR VIỆT NAM không chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các thông tin bạn cung cấp cho các trang web khác. Bạn nên biết rằng khi bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân trên các trang web khác, thông tin như vậy có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác và có thể dẫn đến thông tin liên lạc không mong muốn.
Quảng cáo trên các trang web khác
Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể xuất hiện trên các trang web của bên thứ ba trên Internet. Một số trang web và các dịch vụ cung cấp các quảng cáo dựa trên dữ liệu mà trước đây đã được thu thập về hành vi trực tuyến trong quá khứ của bạn. Loại quảng cáo này xuất hiện dựa vào sở thích và hành vi trực tuyến của bạn. Nó thường không dựa trên những thông tin cá nhân của bạn mà chủ yếu dựa vào các hoạt động trực tuyến của bạn, như việc tìm kiếm các thông tin trên Internet. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà những quảng cáo xuất hiện. Hơn nữa, chúng tôi không kiểm soát cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu về các hoạt động trực tuyến của bạn.

4. Truy cập, kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hay hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn

Nếu thông tin của bạn không chính xác hoặc cần sửa đổi, hoặc bạn muốn xác minh hay hủy bỏ thông tin của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin của bạn trong hồ sơ của chúng tôi. Thông tin liên lạc của chúng tôi được ghi rõ bên dưới. Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý và các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đó. Vui lòng thông báo ngay cho chung tôi khi phát hiện bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động diễn ra được đăng nhập bởi tài khoản và mật mã của bạn. SOLGAR VIỆT NAM không chịu trách nhiệm về việc tài khoản của bạn bị người khác sử dụng sai mục đích.

5. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay nhận xét gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: 
Lầu 4, Tòa Nhà Resco, 94 - 96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh​, Việt Nam. Hoặc gửi email cho chúng tôi vào địa chỉ: solgar@sorbus.vn